Algemene Voorwaarden


Art. 1 Algemeen

1.1 Mocht er onduidelijkheid bestaan omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.2 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden opgenomen is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.3 Gestalttherapeuten, therapeuten en andere zorgverleners werkzaam in en derhalve verbonden aan de praktijk worden hierna genoemd als de zorgverlener.
1.4 Hij of zij die als zorgvrager of zorgontvanger bij de zorgverlener gesprekken, sessies of een therapietraject volgt, individueel of in een groep, wordt hierna genoemd als de cliënt.
1.5 Het Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg wordt hierna genoemd als NIBIG.
1.6 De Stichting Complementaire en Alernatieve Geneeswijzen wordt hierna genoemd als SCAG.

Art. 2 Eerste afspraak, intakegesprek, sessies en therapietraject

2.1 Voor het maken van een eerste afspraak dienen de volledige NAW- en contactgegevens, geboortedatum en zorgverzekeraar van de cliënt bekend te zijn bij de zorgverlener.
2.2 Voorafgaand aan het volgen van sessies of een therapietraject wordt met de cliënt door de zorgverlener een informatief kennismakingsgesprek of intakegesprek gehouden.
2.3 Voortvloeiend uit dit intakegesprek worden eventueel losse sessies of een therapietraject met toestemming van de cliënt afgesproken en gepland.
2.4 Sessies hebben een vaste duur en hebben aaneengesloten als therapietraject vaak een vast interval. De totale duur van een therapietraject kan variëren.
2.5 De cliënt dient tijdens sessies of een therapietraject bereid te zijn het grensgebied tussen spanning en opwinding naar zelfexpressie en zelfreflectie op te zoeken.
2.6 De cliënt blijft gedurende en na sessies of een therapietraject verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen.
2.7 De cliënt is te allen tijde gerechtigd het volgen van sessies of een therapietraject te staken.

Art. 3 Groepssessies, groepstherapieën en workshops

3.1 De cliënt kan zich inschrijven voor het volgen van de door de zorgverlener aangeboden groepssessies, groepstherapieën en workshops.
3.2 Voorafgaand aan het volgen van groepssessies, groepstherapieën en workshops wordt met de cliënt een intakegesprek gehouden specifiek voor de betreffende groep. Het intakegesprek vindt plaats met de zorgverlener die de groep begeleidt.
3.3 Afhankelijk van het aanbod kan de zorgverlener die een groep begeleidt in groepssessies, groepstherapieën en workshops een ander zijn dan de zorgverlener waarbij de cliënt individueel sessies of een therapietraject volgt.
3.4 Specifiek geldende voorwaarden voor groepen anders dan vermeldt in deze algemene voorwaarden worden bij het aanbod van de groepssessies, groepstherapieën en workshops vermeld.

Art. 4 Materialen en middelen

4.1 De kosten voor het gebruik van kleine materialen en middelen (bijvoorbeeld tekenmaterialen) die tijdens sessies gebruikt worden, zijn onderdeel van sessies en therapietrajecten en zijn als zodanig opgenomen in het tarief per sessie.
4.2 De kosten voor het gebruik van grote materialen (bijvoorbeeld doeken, stenen en kleibroden) worden apart bij de cliënt in rekening gebracht. Voorafgaand aan het gebruik van deze materialen wordt de cliënt door de zorgverlener op de hoogte gebracht van deze kosten.
4.3 Ook bij groepssessies, groepstherapieën en workshops wordt het gebruik van grote materialen en middelen apart in rekening gebracht. Tenzij bij het aanbod anders wordt vermeld.

Art. 5 Annuleren

5.1 De cliënt kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail een afspraak van een sessie annuleren.
5.2 Annulering van een sessie dient uiterlijk 48 uur voor de geplande sessie bekend te zijn bij de zorgverlener.
5.3 Niet tijdig geannuleerde sessies worden bij de cliënt in rekening gebracht.
5.4 De kosten voor groepssessies, groepstherapieën en workshops worden bij annulering na inschrijving volledig bij de cliënt in rekening gebracht. Tenzij uitdrukkelijk met de betreffende zorgverlener anders is overeengekomen.

Art. 6 Betalingen en incasso

6.1 De cliënt heeft de keuze de betaling van de kosten voor het intakegesprek, de sessies of een therapietraject contant dan wel per bank te voldoen. De cliënt ontvangt altijd een declaratie.
6.2 Alle betalingen dienen door de cliënt direct na de sessie contant te worden voldaan, of binnen de gestelde betalingstermijn van 14 (veertien) dagen vermeldt op de declaratie.
6.3 Voor contante betalingen door de cliënt kan de zorgverlener desgewenst een betalingsbewijs uitschrijven.
6.4 Indien betaling door de cliënt uitblijft, ontvangt de cliënt na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn van 14 (veertien) dagen vermeldt op de declaratie een betalingsherinnering. De cliënt dient dan per direct aan de betalingsverplichting te voldoen.
6.5 Indien betaling door de cliënt na de eerste betalingsherinnering uitblijft, ontvangt de cliënt een tweede betalingsherinnering waarbij het te declareren bedrag verhoogd wordt met 25% administratiekosten. De cliënt dient direct aan de tweede betalingsverplichting te voldoen.
6.6 Mocht de cliënt in gebreke blijven in de betalingsverplichting, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De betreffende vordering zal dan uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Daaruit voortvloeiende administratiekosten, incassokosten en rentekosten zullen altijd en volledig verhaald worden op de cliënt.
6.7 Het eventueel door de cliënt indienen van een klacht bij de zorgverlener dan wel bij het NIBIG en/of de SCAG ontslaat de cliënt niet van eerdergenoemde betalingsverplichting.

Art. 7 Klachten en geschillen

7.1 De zorgverlener stelt het op prijs als de cliënt kenbaar maakt wanneer er ontevredenheid is over hem of haar, de sessies of de therapie. In eerste instantie zal in een overleg tussen de zorgverlener en de cliënt getracht worden tot een bevredigende oplossing te komen.
7.2 Mocht het onverhoopt in het, in de voorgaande bepaling genoemde, overleg niet tot een oplossing komen, dan kan de cliënt een klacht indienen bij de klachtencommissie van het NIBIG en/of de SCAG via het secretariaat van deze verenigingen.
7.3 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Mocht de cliënt ook niet met het NIBIG en/of de SCAG tot oplossing van de klacht kunnen komen, dan kan de cliënt een beroep doen op de rechter.
7.4 De cliënt en de zorgverlener als partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Art. 8 Registratie gegevens

8.1 Vanaf het intakegesprek worden gegevens van de cliënt door de zorgverlener vastgelegd. Deze gegevens worden eventueel na sessies en een therapietraject door de zorgverlener verder aangevuld en verzameld in een cliëntdossier. Cliëntdossiers worden veilig en afgesloten opgeborgen en bewaard.
8.2 De cliënt dient eventuele wijzigingen in zijn of haar persoonsgegevens direct door te geven aan de zorgverlener.
8.3 De cliënt heeft het recht het door de zorgverlener samengesteld cliëntdossier in te zien. Eventuele aanvullingen, wijzigingen of verwijderingen van gegevens kunnen door de zorgverlener in overleg met de cliënt worden uitgevoerd.
8.4 De gegevens uit een cliëntdossier mogen door de de zorgverlener niet aan derden worden verstrekt, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt.
8.5 Gegevens van cliënten en uit cliëntdossiers, bekend bij de zorgverlener, vallen onder de bescherming van het beroepsgeheim van de zorgverlener, tenzij vanuit rechtswege anders wordt uitgesproken.


Home